Assistenzprofessoren

  • Assistenzprofessor für Biologie, Ass.-Prof. Dr. Erich Eder

dr-erich-eder

  • Assistenzprofessor für Dermatologie, Ass.-Prof. Dr. Igor Vujic

igor-vujic

  • Universitätsassistent, Univ.-Ass. Dr. Felix Wahlmüller
  • Universitätsassistent, Univ.-Ass. Dr. René Schmutz